Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ WWW.PARAPETI.ORG И WWW.PARAPETIINOX.COM

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ИНОКС“ ЕООД безплатни информационни услуги и ресурси посредством уебсайтовете parapeti.org и parapetiinox.com („Общите условия”) и урежда отношенията между “„ИНОКС“ ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните през тези сайтове безплатни информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.2.„ИНОКС“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Миджур 24, и адрес за кореспонденция: гр. София 1421, кв. Лозенец, ул. Миджур 24, ет.2, тел. (+359 2 899 860 357), e-mail: office@parapetiinox.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него портал www.parapeti.org и www.parapetiinox.com
Собственик и Управител на „ИНОКС“ ЕООД е Васил Владимиров Христов и дружеството е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.

1.3. PARAPETI.ORG и PARAPETIINOX.COM са портални уебсайтове (портали) – виртуалени информационни ресурси, посредством които на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.4. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.5. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.6. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.7. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com информационни услуги и ресурси.
1.9. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница и блога, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървърите на  ИНОКС ЕООД   с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com  за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
1.10. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.11. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
1.12. “Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред.
1.13. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. ИНОКС ЕООД чрез Уебсайтовете си www.parapeti.org и www.parapetiinox.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
2.2. Услугите на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация.
Такива са, без да се ограничават до:
достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com – информация за продукти и услуги, които предлага ИНОКС ЕООД; информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии,инфографики, графики, аудиоматериали; цени, актуални промоции и търговски отстъпки; собствени и чужди реклами и рекламни клипове, снимки с изпълнени обекти; чертежи и скици на строителни ситуации; софтуерни програми и разработки, статии, експертни мнения, коментари на водещи специалисти в отрасъла; модерни решения и разнообразна информация, свързана с инетриориора и вътрешния дизайн; новини, обяви за работа, забавни публикации; календар с информация за предстоящи събития, обучения и семинари; каталог с електронни връзки към български и чуждестранни  сайтове или друго предоставено от www.parapeti.org и www.parapetiinox.com съдържание; Потребителско съдържание, публикувано на тези сайтове и възможност за публикуване на коментари и мнения и друго съдържание, разположено на www.parapeti.org и www.parapetiinox.com от ИНОКС ЕООД или от ПОТРЕБИТЕЛИ; други услуги.
ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com, като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес https://www.parapeti.org и www.parapetiinox.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от www.parapeti.org и www.parapetiinox.com. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на www.parapeti.org и www.parapetiinox.com, включително с отварянето на Интернет страница от www.parapeti.org и www.parapetiinox.com , както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница наwww.parapeti.org и www.parapetiinox.com , ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, той декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия, а ако е под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие се извършва от негов родител или настойник.
ΙV. СКUЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

4.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2
4.2. Договорът се сключва на български език.
4.3. Договорът има действие до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ИНОКС ЕООД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
5.2. При извършване на промени в Общите условия, ИНОКС ЕООД ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com. ИНОКС ЕООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от www.parapeti.org и www.parapetiinox.com Услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.
6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез www.parapeti.org и www.parapetiinox.com , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ИНОКС ЕООД.
6.3. При ползване на Услугите на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com , ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага на сървър на www.parapeti.org и www.parapetiinox.com Потребителско съдържание, включващо какъвто и да било обект на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.
6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от www.parapeti.org и www.parapetiinox.com Услуги да не зарежда, разполага на сървър на www.parapeti.org и www.parapetiinox.com и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. с порнографско или открито сексуално съдържание;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ИНОКС ЕООД услуги:
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно ИНОКС ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up“, „blind link“ и други подобни).
6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от www.parapeti.org и www.parapetiinox.com Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или от момента на преустановяване ползването на услугите, договорът между страните се счита за автоматично прекратен.

6.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com , за лично ползване информация и няма право да разпространява от свое име и за своя сметка ресурсите (текстове, снимки, публикации, видеа и други) публикувани в www.parapeti.org и www.parapetiinox.com БЕЗ ИЗРИЧНО ДА ОПОМЕНЕ, че това са материали на ИНОКС ЕООД.

6.8. Всички тесктове, снимки, видеа, аудио и видео записи  на сайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com са обект на Авторско право на ИНОКС ЕООД и са защитени по силата на Закона за Електронната търговия. Всяко  копиране на информацията от сайтовете  е наказуемо по сила на закона инаруштелите подлежат на санкции и глоби.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНОКС ЕООД

7.1. ИНОКС ЕООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
7.2. ИНОКС ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. ИНОКС ЕООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

7.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ИНОКС ЕООД съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на www.parapeti.org и www.parapetiinox.com и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ИНОКС ЕООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

7.4. ИНОКС ЕООД има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от ИНОКС ЕООД или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ИНОКС ЕООД. ИНОКС ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com .
7.5. При активиране от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на възможността за предлагане на рекламно място на блог, ИНОКС ЕООД има право, но не и задължение, по своя преценка да поставя на него материали.
7.6. ИНОКС ЕООД има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително чрез услугата „Електронна пощенска кутия”, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от ИНОКС ЕООД.
7.7. ИНОКС ЕООД има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
7.8. ИНОКС ЕООД няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, публикувано в Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е публикувал.
7.9. ИНОКС ЕООД има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТЛЕБИТЕЛИТЕ ДО УЕБСАЙТОВЕ www.parapeti.org и www.parapetiinox.com и си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в социалните мрежи.

VIIΙ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com , ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на ИНОКС ЕООД неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на ИНОКС ЕООД, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.
8.2. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.

8.3. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ИНОКС ЕООД, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ИНОКС ЕООД или друг ПОТРЕБИТЕЛ.

8.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com , както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
8.5. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, текстове, снимки, видеа, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на www.parapeti.org и www.parapetiinox.com , са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ИНОКС ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ИНОКС ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
8.6. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми ИНОКС ЕООД в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с ИНОКС ЕООД. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. ИНОКС ЕООД по своя преценка предприема действията, посочени в т. 11.1. на настоящите Общи условия.
IХ. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. ИНОКС ЕООД полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ИНОКС ЕООД не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от ИНОКС ЕООД умишлено или при проявена груба небрежност.
9.2. ИНОКС ЕООД не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните и изпращаните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредсвом Услугите “Чат” и “Електронна пощенска кутия” електронни съобщения. Освен това, ИНОКС ЕООД не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com .
9.3. ИНОКС ИООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му с оглед използването на услугата „Електронна пощенска кутия”. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ИНОКС ЕООД, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

9.4. ИНОКС ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ИНОКС ЕООД, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ИНОКС ЕООД.
9.5. ИНОКС ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
9.6. ИНОКС ЕООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, ограничения в размера на дисковото пространство, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com .
9.7. Страните приемат, че ИНОКС ЕООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ИНОКС ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи ИНОКС ЕООД предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.
9.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com , които могат да възникнат независимо от положената от страна на ИНОКС ЕООД грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ИНОКС ЕООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
9.9. ИНОКС ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от ИНОКС ЕООД, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Х. ПРАВА НА ИНОКС ЕООД В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

10.1. ИНОКС ЕООД има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на ИНОКС ЕООД, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.
10.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, ИНОКС ЕООД има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителс

ко съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
10.3. ИНОКС ЕООД има право да променя посочените в www.parapeti.org и www.parapetiinox.com цени и характеристики на предлаганите артикули и услуги по свое собствена преценка и спрямо характеристиките и сложността на обекта.
10.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, ИНОКС ЕООД има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
10.5. В горните случаи ИНОКС ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.
ХІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

11.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ИНОКС ЕООД и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от ИНОКС ЕООД Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
11.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ИНОКС ЕООД за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия.
11.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на ЛЕКС.БГ и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.3.2, изречение последно.
11.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ХІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. ИНОКС ЕООД има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.
12.2.ИНОКС ЕООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
12.3. ИНОКС ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
12.4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, ИНОКС ЕООД ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
12.5. ИНОКС ЕООД събира и използва информацията по т. 12.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от ИНОКС ЕООД. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ИНОКС ЕООД.
12.6. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ИНОКС ЕООД на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
12.7. ИНОКС ЕООД се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на ИНОКС ЕООД;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на ИНОКС ЕООД за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.
12.8. При използване на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com, ИНОКС ЕООД има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на ИНОКС ЕООД във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на ИНОКС ЕООД и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com, времето прекарано на нея и др. В допълнение, ИНОКС ЕООД съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
12.10. ИНОКС ЕООД има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

ХІIΙ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а/ преустановяване на дейността на ИНОКС ЕООД или прекратяване на поддържането на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com ;
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в/ други предвидени в закона случаи.
13.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, ИНОКС ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до УСЛУГИТЕ и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора, ИНОКС ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица.

ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

14.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
14.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато ИНОКС ЕООД е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на ИНОКС ЕООД. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

14.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
15.4. Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com се поддържа от ИНОКС ЕООД посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. ИНОКС ЕООД не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайтовете www.parapeti.org и www.parapetiinox.com извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.
14.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
14.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са оповестени със Заповед на Управителя на „ИНОКС“ ЕООД от 17.02.2016 г. и влизат в сила от 01.03.2016г.